Đang xử lý.....

Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục 

 SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU GIÁO DỤC

 

1.1. Sứ mạng

Khoa Thể dục thể thao là khoa chuyên môn đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý chất lượng cao về lĩnh vực Giáo dục thể chất và thể thao trường học; nghiên cứu và chuyển giao tri thức - công nghệ về lĩnh vực Giáo dục thể chất và thể thao trường học phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc

1.2. Tầm nhìn

Đến năm 2035, Khoa Thể dục thể thao trở thành khoa hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý về lĩnh vực Giáo dục thể chất và thể thao trường học; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đạt các tiêu chuẩn kiểm định của Việt Nam; đảm bảo cho người học sau tốt nghiệp có nền tảng học vấn rộng, chuyên sâu, đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với sự thay đổi của bối cảnh giáo dục Việt Nam.

1.3. Mục tiêu giáo dục

Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý về lĩnh vực Giáo dục thể chất và thể thao trường học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có năng lực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết những yêu cầu của lý luận, thực tiễn giáo dục; thích ứng để học tập suốt đời; có năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập quốc tế.