Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (ĐIỀU CHỈNH) TỪ NGÀY 11/3/2024 ĐẾN NGÀY 17/3/2024 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (ĐIỀU CHỈNH)

(Từ 11/3/2024 đến 17/3/2024)

Thời gian, địa điểm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

Ghi chú

THỨ HAI

ngày 11/3/2024

8h00

PH A1A

Rà soát CTĐT các trình độ ĐH, mở mới CTĐT

Đc Cương

 

 

14h00

PH A1A

Họp xét kỷ luật SV vi phạm quy chế thi; xét Điểm RL HK 1 NH 2023-2024; xét trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập HK 2 NH 2023-2024; xét miễn giảm học phí cho SV chính quy

Đc Dũng, Phách

 

THỨ BA

ngày 12/3/2024

 

 

 

 

THỨ TƯ

ngày 13/3/2024

9h00

VP BCN khoa

Họp rà soát, cập nhật CTĐT; Rà soát nội dung kiểm tra, thi.

BCN khoa; Trưởng BM, Phó Trưởng BM; Các trợ lý

 

THỨ NĂM

ngày 14/3/2024

14h30

VP BM

Họp Bộ môn TDTT chuyên ngành

Thành viên bộ môn

 

THỨ SÁU

ngày 15/3/2024

 

 

 

 

THỨ BẢY

ngày 16/3/2024

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

ngày 17/3/2024

 

 

 

 

Ghi chú : Phần lịch chữ in nghiêng là lịch của Trường ĐHSP và ĐHTN

loading....