Đang xử lý.....

V/v đôn đốc thanh quyết toán kinh phí năm 2020 trong thời gian chỉnh lý quyết toán

V/v góp ý Dự thảo Quy định về Quy tắc ứng xử văn hóa của người học Trường Đại học Sư phạm

Kế hoạch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Chuẩn đầu ra cho sinh viên của Trường kì thi ngày 17/01/202...

V/v tổ chức chương trình cho lưu học sinh ở nhà dân (Homestay) năm 2021

V/v trao quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập nhân dịp Tết Nguyên Đán ...

V/v báo cáo thống kê năm học

V/v xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020

V/v phân công nhân viên thư viện phối hợp với các Khoa/Bộ môn trong việc đáp ứng các yêu cầu về học ...

Kế hoạch giảng dạy hệ vừa làm vừa học, học kỳ I năm học 2020-2021 tuần từ 18-20/12/2020

Kế hoạch giảng dạy hệ vừa làm vừa học, học kỳ I năm học 2020-2021 tuần từ 11-13/12/2020

V/v triệu tập đội viên đội phòng cháy, chữa cháy của Trường tham gia huấn luyện công tác PCCC năm 20...

V/v góp ý dự thảo Quy định quản lý, sử dụng tài sản công trong Trường

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2020

Quyết định Về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho đội viên Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, ...

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (Tuần từ 04 - 06/12/2020)