Đang xử lý.....

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 

SỨ MẠNG TẦM NHÌN GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Thể dục thể thao;
- Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học chương trình Giáo dục Thể chất.
- Phát triển nguồn nhân lực chuẩn bị cho đào tạo sau đại học chuyên ngành Giáo dục thể chất, phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Tổ chức giảng dạy môn Thể dục trong toàn Trường;
- Phối hợp với Công Đoàn Trường, Phòng Công tác Học sinh, sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức thực hiện các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể của cán bộ, giảng viên, sinh viên;
- Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông ngành thể dục thể thao.
- Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội nhân văn miền núi, các địa phương, Trường thực hành tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Giáo dục thể chất; Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảng viên, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất;
 - Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên ngành Giáo dục Thể chất;
- Phối hợp với Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Ban quản lý ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;
- Phối hợp với Phòng TTKT&ĐBCLGD thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành Giáo dục Thể chất;
- Phối hợp với các Phòng chức năng, trung tâm, các Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;
- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.